[глв̑а л҃ѳ]
Чи́нъ бл҃гослове́нія и ѡсщ҃е́нія новосоѡруже́ннагѡ крс̑та̀.

Поста́влену бы́вшу столу̀ че́стнѡ покрове́нну предъ̑ ст҃ы́ми враты̀, іере́й въ єпітрахи́ль и фелѡ́нь ѡдѣ́янъ, исхо́дитъ, и крс̑тоѡбра́знѡ покади́въ но́вый крс̑тъ, начина́етъ ѻбы́чнѡ:
Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ:
Ли́къ пое́тъ:
Цр҃ю̀ небе́сный.
Чте́цъ:
Трист҃о́е.
Ѻ́ч҃е на́шъ:
и по я́кѡ твоѐ є́сть црс̑тво:
Гдс̑и поми́луй, в҃і.
Сла́ва, и ны́нѣ:
Пріиди́те, поклони́мся:
три́жды.

И ѱало́мъ рл҃а:

Помянѝ гдс̑и дв҃да, и всю̀ кро́тость єго̀.
Я́кѡ кля́тся гдс̑еви, ѡбѣща́ся бг҃у іа́кѡвлю:
А́ще вни́ду въ селе́ніе до́му моегѡ̀, илѝ взы́ду на ѻ́дръ посте́ли моея̀:
А́ще да́мъ со́нъ ѻчи́ма мои́ма, и вѣ́ждома мои́ма дрема́ніе, и поко́й скраніа́ма мои́ма:
До́ндеже ѡбря́щу мѣ́сто гдс̑еви, селе́ніе бг҃у іа́кѡвлю.
Сѐ слы́шахомъ я̀ во єѵфра́ѳѣ, ѡбрѣто́хомъ я̀ въ поля́хъ дубра́вы.
Вни́демъ въ селє́нія єгѡ̀, поклони́мся на мѣ́сто, идѣ́же стоя́стѣ но́зѣ єгѡ̀.
Воскрс̑нѝ гдс̑и въ поко́й тво́й, ты̀ и ківѡ́тъ ст҃ы́ни твоея̀.
Сщ҃е́нницы твоѝ ѡблеку́тся пра́вдою, и прпд̑бніи твоѝ возра́дуются.
дв҃да ра́ди раба̀ твоегѡ̀, не ѿвратѝ лицѐ пома́заннагѡ твоегѡ̀.
Кля́тся гдс̑ь дв҃ду и́стиною, и не ѿве́ржется єя̀:
ѿ плода̀ чре́ва твоегѡ̀ посажду̀ на прс̑то́лѣ твое́мъ.
А́ще сохраня́тъ сы́нове твоѝ завѣ́тъ мо́й, и свидѣ̂нія моя̂ сія̂, ѝмже научу̀ я̀, и сы́нове и́хъ до вѣ́ка ся́дутъ на прс̑то́лѣ твое́мъ.
Я́кѡ избра̀ гдс̑ь сіѡ́на, изво́ли ѝ въ жили́ще себѣ̀.
Се́й поко́й мо́й во вѣ́къ вѣ́ка, здѣ̀ вселю́ся, я́кѡ изво́лихъ ѝ.
Лови́тву єгѡ̀ бл҃гословля́яй бл҃гословлю̀, ни́щыя єгѡ̀ насыщу̀ хлѣ́бы, Сщ҃е́нники єгѡ̀ ѡблеку̀ во сп҃се́ніе, и прпд̑бніи єгѡ̀ ра́достію возра́дуются.
Та́мѡ возращу̀ ро́гъ дв҃дови, угото́вахъ свѣти́льникъ пома́занному моему̀.
Врагѝ єгѡ̀ ѡблеку̀ студо́мъ, на не́мже процвѣте́тъ ст҃ы́ня моя̀.

Та́же, ѱало́мъ н҃ѳ:

Бж҃е, ѿри́нулъ ны̀ єсѝ, и низложи́лъ єсѝ на́съ:
разгнѣ́вался єсѝ, и уще́дрилъ єсѝ на́съ.
Стря́слъ єсѝ зе́млю, и смути́лъ єсѝ ю̀:
исцѣлѝ сокруше́ніе єя̀, я́кѡ подви́жеся.
Показа́лъ єсѝ лю́демъ твои̂мъ жестѡ́кая, напои́лъ єсѝ на́съ віно́мъ умиле́нія.
Да́лъ єсѝ боя́щымся тебѐ зна́меніе, є́же убѣжа́ти ѿ лица̀ лу́ка.
Я́кѡ да изба́вятся возлю́бленніи твоѝ, сп҃сѝ десни́цею твое́ю, и услы́ши мя̀.
Бг҃ъ возглаго́ла во ст҃ѣ́мъ свое́мъ:
возра́дуюся, и раздѣлю̀ сіки́му, и юдо́ль жили́щъ размѣ́рю.
Мо́й є́сть галаа́дъ, и мо́й є́сть манассі́й, и єфре́мъ крѣ́пость.
главы̀ моея̀, іу́да ца́рь мо́й.
Мѡа́въ коно́бъ упова́нія моегѡ̀:
на ідуме́ю простру̀ сапо́гъ мо́й, мнѣ̀ иноплемє́нницы покори́шася.
Кто̀ введе́тъ мя̀ во гра́дъ ѡгражде́нія;
илѝ кто̀ наста́витъ мя̀ до ідуме́и;
Не ты́ ли бж҃е ѿри́нувый на́съ;
и не изы́деши бж҃е въ си́лахъ на́шихъ;
Да́ждь на́мъ по́мощь ѿ ско́рби, и су́етно сп҃се́ніе человѣ́ческо.
Ѡ бз҃ѣ сотвори́мъ си́лу, и то́й уничижи́тъ стужа́ющыя на́мъ.

Та́же, ѱало́мъ ч҃и:

Гдс̑ь воцр҃и́ся, да гнѣ́ваются лю́діе:
сѣдя́й на херуві́мѣхъ, да подви́жится земля̀.
Гдс̑ь въ сіѡ́нѣ вели́къ, и высо́къ є́сть надъ̑ всѣ́ми людьмѝ.
Да исповѣ́дятся и́мени твоему̀ вели́кому:
я́кѡ стра́шно и ст҃о є́сть.
И че́сть царе́ва су́дъ лю́битъ:
ты̀ угото́валъ єсѝ правѡты̀, су́дъ и пра́вду во іа́кѡвѣ ты̀ сотвори́лъ єсѝ.
Возноси́те гдс̑а бг҃а на́шего, и покланя́йтеся подно́жію нѡ́гу єгѡ̀, я́кѡ ст҃о є́сть.
Мѡѷсе́й и аарѡ́нъ во іере́ехъ єгѡ̀, и саму́илъ въ призыва́ющихъ и́мя єгѡ̀:
призыва́ху гдс̑а, и то́й послу́шаше ѝхъ.
Въ столпѣ̀ ѻ́блачнѣ глаго́лаше къ ни̂мъ:
я́кѡ храня́ху свидѣ̂нія єгѡ̀ и повелѣ̂нія єгѡ̀, я̀же дадѐ ѝмъ.
Гдс̑и бж҃е на́шъ, ты̀ послу́шалъ єсѝ ѝхъ:
Бж҃е, ты̀ млс̑тивъ быва́лъ єсѝ ѝмъ, и мща́я на вся̂ начина̂нія и́хъ.
Возноси́те гдс̑а бг҃а на́шего, и покланя́йтеся въ горѣ̀ ст҃ѣ́й єгѡ̀:
я́кѡ ст҃ъ гдс̑ь бг҃ъ на́шъ.

Сла́ва, и ны́нѣ:
Аллилу́іа, три́жды.
Гдс̑и поми́луй, три́жды.

И тропа́рь, гла́съ а҃:

Сп҃сѝ гдс̑и лю́ди твоя̂, и бл҃гословѝ достоя́ніе твоѐ, побѣ̂ды бл҃говѣ́рному імпера́тору на́шему нікола́ю алеѯа́ндровичу на сопроти̂вныя да́руя, и твоѐ сохраня́я крс̑то́мъ твои́мъ жи́тельство.
Три́жды.

Сла́ва, конда́къ, гла́съ д҃:

Вознесы́йся на крс̑тъ во́лею, тезоимени́тому твоему̀ но́вому жи́тельству, щедрѡ́ты твоя̂ да́руй хрс̑тѐ бж҃е:
возвеселѝ си́лою твое́ю бл҃говѣ́рнаго імпера́тора на́шего нікола́я алеѯа́ндровича, побѣ̂ды дая̀ єму̀ на сопоста́ты, посо́біе иму́щу твоѐ ѻру́жіе ми́ра, непобѣди́мую побѣ́ду.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Животворя́щій крс̑тъ твоея̀ бл҃гости, єго́же дарова́лъ єсѝ на́мъ недостѡ́йнымъ, гдс̑и, тебѣ̀ прино́симъ въ мл҃тву, сп҃сѝ царя̀ и вѣ̂рныя лю́ди бцд̑ы ра́ди, ѡ на́съ тебѣ̀ моля́щыяся, єди́не чл҃вѣколю́бче.

А́біе же посе́мъ пою́тъ три́жды тропа́рь се́й, гла́съ ѕ҃:

Послѝ бл҃года́ть твою̀ жизнода́вче, и крс̑тъ се́й ѡст҃ѝ, и всѣ̂мъ лю́демъ твои̂мъ явѝ єго̀ бы́ти по́мощь и утвержде́ніе:

Діа́конъ:
Гдс̑у помо́лимся.

Ли́къ:
Гдс̑и поми́луй.

Іере́й чте́тъ мл҃тву сію̀:

Гдс̑и бж҃е сла́вы, ѻ́ч҃е вседержи́телю, бж҃е саваѡ́ѳъ, и́же дре́вомъ живота̀ посредѣ̀ рая̀ су́щагѡ, проѡбрази́лъ єсѝ животво́рный крс̑тъ єдиноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀:
и вмѣ́стѡ дре́ва преслуша́нія, єгѡ́же вку́сомъ вселука́вый ѕмі́й пра́ѻтцы на́шя, и съ ни́ми ве́сь ро́дъ человѣ́ческій изъ̑ рая̀ изгна̀, и въ сме́рть привлечѐ, зна́меніе ѻ́нагѡ живоно́снагѡ крс̑та̀, на не́мже возлю́бленный тво́й сн҃ъ пригвожде́нъ бы́въ у́мре, и сме́ртію сме́рть умертвѝ, и всю̀ си́лу діа́волю упразднѝ, и живо́тъ мі́ру дарова̀, цр҃кви свое́й ѻру́жіе непобѣди́мое, ѡсщ҃е́ніе же и покро́въ держа́венъ, и вѣ́рѣ утвержде́ніе, и ѿ всѣ́хъ діа́вольскихъ ко́зней изба́ву, и крѣ́пкое сп҃се́нія упова́ніе, и живота̀ получе́нія непосты́дную наде́жду дарова́лъ єсѝ.
Тѣ́мже мы̀ рабѝ твоѝ, толи́кія бл҃года́ти твоея̀ ту́не сподо́бльшеся, бл҃года́рни су́ще, сла́ву и бл҃годаре́ніе и смире́нное поклоне́ніе прино́симъ твоему̀ вели́честву, и мо́лимся уми́льнѡ, я́кѡ да млс̑тивнѡ при́зриши на зна́меніе сіѐ крс̑тное, є́же вѣ́рніи рабѝ твоѝ ѿ усе́рдія и тве́рдыя вѣ́ры и любвѐ, я́же къ тебѣ̀, соѡружи́ша, въ зна́меніе побѣ́ды сн҃а твоегѡ̀, гдс̑а на́шегѡ іи҃са хрс̑та̀, свобо́ды же и избавле́нія на́шегѡ:
и низпослѝ на нѐ нбс̑ное твоѐ бл҃гослове́ніе, и бл҃гословѝ и ѡсвятѝ є̀, и испо́лни си́лы и бл҃гослове́нія ѻ́нагѡ дре́ва, на не́мже пригвожде́но бы́сть прест҃о́е тѣ́ло гдс̑а на́шегѡ іи҃са хрс̑та̀ єдиноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, и́мже си́ла діа́воля попра́ся, и земні́и свобо́ду улучи́хомъ, и живота̀ сподо́бихомся.
Є́й, мо́лимъ тя̀ влд̑ко прест҃ы́й, ст҃ы́хъ ра́ди стрс̑те́й, и ст҃ы́я кро́ве излія́нія, и животво́рныя сме́рти єдиноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, гдс̑а на́шегѡ іи҃са хрс̑та̀, ю́же совѣ́томъ тебѐ бг҃а ѻц҃а̀ безнача́льнагѡ, и прест҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а во́лею, сп҃се́нія на́шегѡ ра́ди на дре́вѣ крс̑тномъ претерпѣ̀, и тѣ́ми дре́во крс̑тное, є́же иногда̀ согрѣша́ющымъ и ѕлотвѡ́рнымъ ка́знь бя́ше, бл҃гослове́но, ст҃о, животода́тельно же, и изба́ву согрѣша́ющымъ бы́ти сотворѝ, є́же въ мольбу̀ тѝ прино́симъ:
послѝ ны́нѣ бл҃года́ть прест҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, на зна́меніе сіѐ крс̑тное, и бл҃гословѝ и ѡст҃ѝ є̀, и да́ждь єму̀ бы́ти зна́меніемъ стра́шнымъ и крѣ́пкимъ на вся̂ врагѝ ви̂димыя и неви̂димыя, прогна́ніе же и ѿраже́ніе всѣ́хъ ко́зней, навѣ́тѡвъ же и прило́гѡвъ діа́вольскихъ:
лю́демъ же твои̂мъ да бу́детъ покро́въ держа́венъ, вѣ́рѣ утвержде́ніе, наде́ждѣ подкрѣпле́ніе, во бране́хъ побѣ́да, и во всѣ́хъ добродѣ́телехъ преспѣ́яніе, и всѣ̂мъ предъ̑ си́мъ зна́меніемъ тебѣ̀ кла́няющымся и мольбы̂ принося́щымъ млс̑тивенъ послу́шатель, и всѣ́хъ я̀же ко сп҃се́нію проше́ній бога́тый пода́тель бу́ди.
И я́коже крс̑то́мъ мі́ръ ѿ грѣхо́внагѡ ѡсужде́нія свободи́лъ єсѝ:
си́це рабѡ́въ твои́хъ, сіѐ крс̑тное зна́меніе тебѣ̀ ѿ душѝ вѣ́рнѡ принося́щихъ, си́лою крс̑та̀ возлю́бленнагѡ сн҃а твоегѡ̀, всегда̀ побѣди́тели бы́ти грѣха̀ явѝ, и вся̂ земна̂я и небє́сная твоя̂ бл҃га̂я ѝмъ да́руй, и крс̑то́мъ всегда̀ къ бл҃го́му всѣ́хъ вѣ́рныхъ наставля́я, къ воспрія́тію нбс̑нагѡ вѣнца̀ приведѝ.
Ты́ бо єсѝ ѡсщ҃е́нія исто́чникъ, и всѣ́хъ бл҃ги́хъ бога́тый пода́тель, и тебѣ̀ сла́ву возсыла́емъ, со єдиноро́днымъ твои́мъ сн҃омъ, и съ прест҃ы́мъ, и бл҃ги́мъ, и животворя́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и при́снѡ, и во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ:
Ами́нь.

Іере́й:
Ми́ръ всѣ̂мъ.

Ли́къ:
И ду́хови твоему̀.

Діа́конъ:
Главы̂ ва́шя гдс̑еви приклони́те.

Ли́къ:
Тебѣ̀ гдс̑и.

Іере́й же чте́тъ та́йнѡ мл҃тву сію̀:

Бж҃е и ѻ́ч҃е гдс̑а на́шегѡ іи҃са хрс̑та̀, и́же крс̑то́мъ єгѡ̀ діа́вола побѣди́въ и сме́рть умертви́въ, ро́дъ человѣ́ческій ѿ ле́сти и мучи́тельства єгѡ̀ свободи́лъ єсѝ:
при́зри ны́нѣ на мл҃тву на́шу и на зна́меніе сіѐ крс̑тное, въ сла́ву тебѐ бг҃а ѻц҃а̀ и єдиносу́щнагѡ твоегѡ̀ сн҃а и соесте́ственнагѡ твоегѡ̀ дх҃а, и въ воспомина́ніе ѻ́ныя бы́вшія пресла́вныя надъ̑ діа́воломъ, сме́рти же и а́да побѣ́ды, и на́шегѡ избавле́нія соѡруже́нное, дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ, въ ѡкропле́ніи воды̀ сея̀ сщ҃е́нныя бл҃гословѝ и ѡст҃ѝ.
И изле́й на нѐ бл҃гослове́ніе твоѐ ст҃о́е и си́лу, ю́же ѡкропле́ніемъ кро́ве и пригвожде́ніемъ тѣ́ла возлю́бленнагѡ сн҃а твоегѡ̀ ѻ́но пребл҃гослове́нное дре́во стяжа́ло є́сть:
и тому̀ пода́ждь, во є́же бы́ти вѣ̂рнымъ лю́демъ твои̂мъ въ стѣ́ну и покро́въ, и въ сто́лпъ крѣ́пости ѿ лица̀ вра́жія, во ѿгна́ніе же вся́кагѡ ѕла̀ сопроти́внагѡ, и во исцѣле́ніе душе́вныхъ, и тѣле́сныхъ неду́гѡвъ, и во є́же услы̂шаннымъ бы́ти мольба́мъ и моле́ніямъ всѣ́хъ вѣ́рнѡ предъ̑ си́мъ зна́меніемъ моля́щихъ ти ся.

И возглаша́етъ:
Ты́ бо єсѝ бг҃ъ млс̑ти, и щедро́тъ, и чл҃вѣколю́бія, и тебѣ̀ сла́ву возсыла́емъ, со єдиноро́днымъ твои́мъ сн҃омъ, и съ прест҃ы́мъ, бл҃ги́мъ, и животворя́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и при́снѡ, и во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ:
Ами́нь.

Іере́й же кропи́тъ сщ҃е́нною водо́ю, глаго́ля:

Ѡсщ҃а́ется крс̑тное сіѐ зна́меніе бл҃года́тію прест҃а́гѡ дх҃а, ѡкропле́ніемъ воды̀ сея̀ сщ҃е́нныя, во и́мя ѻц҃а̀, и сн҃а, и ст҃а́гѡ дх҃а, ами́нь.
Три́жды.

И а́біе посе́мъ ста́въ бл҃гоговѣ́йнѡ предъ̑ ст҃ы́мъ крс̑тнымъ зна́меніемъ, кади́льницу же взе́мъ кади́тъ є̀ крс̑тоѡбра́знѡ, поя̀ сія̂ стіхи̂ры, гла́съ и҃:

Крс̑тъ храни́тель все́й вселе́ннѣй, крс̑тъ красота̀ цр҃ко́вная:
крс̑тъ царє́мъ держа́ва:
крс̑тъ вѣ̂рнымъ утвержде́ніе:
крс̑тъ а́гг҃лѡмъ сла́ва, и бѣсѡ́мъ я́зва.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ д҃:
Ѡ тебѣ̀, требл҃же́нне и жизнода́вче крс̑те, лю́діе пита́еми спра́зднуютъ:
съ безпло́тными ли́ки, чи́нъ архіере́йскій бл҃гоговѣ́йнѡ пое́тъ:
мно́жество же и́ночествующихъ и по́стникѡвъ покланя́ется, хрс̑та́ же на тебѣ̀ распе́ншагося всѝ прославля́емъ.

Посе́мъ поя̀ стіхи́ру сію̀ два́жды:
Крс̑ту̀ твоему̀ покланя́емся влд̑ко, и ст҃о́е воскрс̑ніе твоѐ сла́вимъ.

Покланя́ется бл҃гоговѣ́йнѡ до землѝ, и лобза́етъ чс̑тны́й и сщ҃е́нный крс̑тъ.
По лобза́ніи же па́ки, трети́цею поя̀ то́жде, покланя́ется.

Та́кожде и всѝ предстоя́щіи покланя́ются, и лобза́ютъ чс̑тны́й крс̑тъ:

Ли́ку пою́щу стіхи́ру сію̀, гла́съ в҃:

Пріиди́те вѣ́рніи, крс̑та̀ си́лѣ поклони́мся:
дре́во бо въ раѝ сме́рть прозябѐ, сіе́ же жи́знь процвѣтѐ, безгрѣ́шна иму́щее пригвожде́нна на себѣ̀ гдс̑а.
ѿ негѡ́же всѝ язы́цы нетлѣ́ніе ѡбъ̑е́млюще, зове́мъ:
крс̑то́мъ сме́рть упраздни́вый, и на́съ ѿ пре́лести и мучи́тельства діа́воля свободи́вый, гдс̑и сла́ва тебѣ̀.

А́біе же посе́мъ твори́тъ ѿпу́стъ, ре́кшу діа́кону:
Прему́дрость.
и ли́ку:
Чс̑тнѣ́йшую херуві̂мъ.
Сла́ва, и ны́нѣ:
Гдс̑и поми́луй, три́жды.
Бл҃гословѝ.

Іере́й:
И́же на дре́вѣ крс̑тномъ сп҃се́нія на́шегѡ ра́ди распны́йся, и сме́рть подъ̑я́ти изво́ливый, и тридне́внѡ изъ̑ ме́ртвыхъ воскр҃сы́й:
хрс̑то́съ и́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречс̑тыя своея̀ мт҃ре, си́лою чс̑тна́гѡ и животворя́щагѡ крс̑та̀, и всѣ́хъ ра́ди ст҃ы́хъ свои́хъ, поми́луетъ и сп҃се́тъ на́съ, я́кѡ бл҃гъ и чл҃вѣколю́бецъ.

Ли́къ:
Ами́нь.

Іере́й же, взе́мъ крс̑тъ, вно́ситъ єго̀ въ ѻлта́рь црс̑кими враты̀, и ѡбра́щься къ лю́демъ, бл҃гословля́етъ ѝхъ крс̑то́мъ, глаго́ля:

Сп҃сѝ гдс̑и лю́ди твоя̂, и бл҃гословѝ достоя́ніе твоѐ:

И поставля́етъ крс̑тъ на прс̑то́лѣ, и ѿхо́дитъ бл҃годаря̀ бг҃а.