Церковнославянский язык. Парадигмы

Существительные

N1

Парадигма N1t N1t* N1j N1j* N1k, N1g N1k* N1s N1sj N1c* N1a N1i N1e N1in
Примеры раб-ъ осел-ъ,
сон-ъ
кон-ь,
цар-ь
перстен-ь отрок-ъ,
враг-ъ,
дух-ъ
свиток-ъ муж-ъ врач-ь отец-ъ кра-й агапі-й іере-й галилеан-инъ
ед.им. раб-ъ осел-2ъ кон-ь перстен-2ь отрок-ъ свиток-2ъ муж-ъ врач-ь отец-2ъ кра-й агапі-й іере-й галилеан-инъ
ед.вин. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род.
ед.род. раб-а осл-а кон-я перстн-я отрок-а свитк-а муж-а врач-а отц-а кра-я агапі-а іере-а галилеан-ина
ед.дат. раб-у осл-у кон-ю перстн-ю отрок-у свитк-у муж-у врач-у отц-у кра-ю агапі-ю іере-ю галилеан-ину
ед.пр. раб-ѣ осл-ѣ кон-и перстн-и отроц-2ѣ,
враз-2ѣ,
дус-2ѣ
свитц-3ѣ муж-и врач-и отц-ѣ кра-и агапі-и іере-и галилеан-инѣ
ед.тв. раб-омъ осл-омъ кон-емъ перстн-емъ отрок-омъ свитк-омъ муж-емъ врач-емъ отц-емъ кра-емъ агапі-емъ іере-емъ галилеан-иномъ
ед.зв. раб-е осл-е кон-ю перстн-ю отроч-3е,
враж-3е,
душ-3е
свитч-4е муж-у врач-у отч-3е кра-ю агапі-ю іере-ю/е галилеан-ине
мн.им./зв. раб-и осл-и кон-и/іе перстн-и/іе отроц-2ы,
враз-2и,
дус-2и
свитц-3ы муж-и/іе врач-и/іе отц-ы кра-и^ агапі-и^ іере-є галилеан-е
мн.вин. раб-ы/ѡвъ осл-ы/ѡвъ кон-и/ей перстн-и/ей отрок-и/ѡвъ свитк-и муж-ы/ей врач-и/ей отц-ы/євъ/ъ^ кра-и^ агапі-и^ іере-и^ галилеан-ы/ъ
мн.род. раб-ѡвъ/ъ^ осл-ѡвъ/ъ^ кон-ей перстн-ей отрок-ѡвъ свитк-ѡвъ муж-ей врач-ей отц-євъ/ъ^ кра-євъ агапі-євъ іере-євъ галилеан-ъ
мн.дат. раб-ѡмъ осл-ѡмъ кон-ємъ перстн-ємъ отрок-ѡмъ свитк-ѡмъ муж-ємъ врач-ємъ отц-ємъ кра-ємъ агапі-ємъ іере-ємъ/ѡмъ галилеан-ѡмъ
мн.пр. раб-ѣхъ осл-ѣхъ кон-ехъ перстн-ехъ отроц-2ѣхъ свитц-3ѣхъ муж-ахъ врач-ахъ отц-ѣхъ кра-ехъ агапі-ехъ іере-ехъ галилеан-ѣхъ
мн.тв. раб-ы осл-ы кон-и/ьми перстн-и/ьми отрок-и свитк-и муж-ы врач-и^ отц-ы^ кра-и^ агапі-и^ іере-и^ галилеан-ы
дв.им./вин. раб-а^ осл-а^ кон-я^ перстн-я^ отрок-а^ свитк-а^ муж-а^ врач-а^ отц-а^ кра-я^ агапі-я^ іере-а^ галилеан-а^
дв.род./пр. раб-у^ осл-у^ кон-ю^ перстн-ю^ отрок-у^ свитк-у^ муж-у^ врач-у^ отц-у^ кра-ю^ агапі-ю^ іере-ю^ галилеан-у^
дв.дат./тв. раб-ома осл-ома кон-ема перстн-ема отрок-ома свитк-ома муж-ема врач-ема отц-ема кра-ема агапі-ема іере-ема/ома галилеан-ома

N2

Парадигма N2t N2t* N2j N2k N2s N2c N2c* N2i N2e
Примеры сел-о окн-о,
письм-о
мор-е облак-о,
иг+о
жилищ-е солнц-е,
лиц-е
сердц-е знамені-е еѵангелі-е
ед.им. сел-о окн-о мор-е облак-о жилищ-е солнц-е сердц-е знамені-е еѵангелі-е
ед.вин. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им.
ед.род. сел-а окн-а мор-я облак-а жилищ-а солнц-а сердц-а знамені-я еѵангелі-а
ед.дат. сел-у окн-у мор-ю облак-у жилищ-у солнц-у сердц-у знамені-ю еѵангелі-ю
ед.пр. сел-ѣ окн-ѣ мор-и облац-2ѣ жилищ-и солнц-ѣ/ы сердц-ѣ/ы знамені-и еѵангелі-и
ед.тв. сел-омъ окн-омъ мор-емъ облак-омъ жилищ-емъ солнц-емъ сердц-емъ знамені-емъ еѵангелі-емъ
ед.зв. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им.
мн.им./зв. сел-а окн-а мор-я облак-а жилищ-а солнц-а сердц-а знамені-я еѵангелі-я
мн.вин. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им.
мн.род. сел-ъ окон-2ъ мор-ей облак-ъ жилищ-ъ солнц-ъ сердец-2ъ знамені-й еѵангелі-й
мн.дат. сел-ѡмъ окн-ѡмъ мор-ємъ облак-ѡмъ жилищ-ємъ солнц-ємъ сердц-ємъ знамені-ємъ еѵангелі-ємъ
мн.пр. сел-ѣхъ окн-ѣхъ мор-яхъ облац-2ѣхъ жилищ-ахъ/ихъ солнц-ахъ сердц-ахъ знамені-ихъ еѵангелі-ихъ
мн.тв. сел-ы окн-ы мор-и^ облак-и^ жилищ-и^ солнц-ы^/ами сердц-ы^/ами знамені-и^/ьми/ми еѵангелі-и^/ьми/ми
дв.им./вин. сел-ѣ^ окн-ѣ^ мор-и^ облац-2ѣ^ жилищ-и^ солнц-ы^ сердц-ы^ знамені-и^ еѵангелі-и^
дв.род./пр. сел-у^ окн-у^ мор-ю^ облак-у^ жилищ-ю^ солнц-у^ сердц-у^ знамені-ю^ еѵангелі-ю^
дв.дат./тв. сел-ома окн-ома мор-ема облак-ома жилищ-ема солнц-ема сердц-ема знамені-ема еѵангелі-ема

N3

Парадигма N3t N3t* N3j N3j* N3k N3k* N3s N3c N3c* N3a N3i N3e
Примеры жен-а гривн-а недѣл-я земл-я рук-а,
ног-а,
мух-а
егѵптянк-а юнош-а улиц-а овц-а ста-я суді-я літургі-а
ед.им. жен-а гривн-а недѣл-я земл-я рук-а егѵптянк-а юнош-а улиц-а овц-а ста-я суді-я літургі-а/я
ед.вин. жен-у гривн-у недѣл-ю земл-ю рук-у егѵптянк-у юнош-у улиц-у овц-у ста-ю суді-ю літургі-ю
ед.род. жен-ы гривн-ы недѣл-и земл-и рук-и егѵптянк-и юнош-и улиц-ы овц-ы ста-и суді-и літургі-и
ед.дат. жен-ѣ гривн-ѣ недѣл-и земл-и руц-2ѣ,
ноз-2ѣ,
мус-2ѣ
егѵптянц-3ѣ юнош-и/ѣ улиц-ѣ овц-ѣ ста-и суді-и літургі-и
ед.пр. жен-ѣ гривн-ѣ недѣл-и земл-и руц-2ѣ егѵптянц-3ѣ юнош-и улиц-ѣ овц-ѣ ста-и суді-и літургі-и
ед.тв. жен-ою гривн-ою недѣл-ею земл-ею рук-ою егѵптянк-ою юнош-ею улиц-ею овц-ею ста-ею суді-ею літургі-ею
ед.зв. жен-о гривн-о недѣл-е земл-е рук-о егѵптянк-о юнош-е улиц-е овц-е ста-е суді-е літургі-е
мн.им./зв. жен-ы^ гривн-ы^ недѣл-и земл-и рук-и егѵптянк-и юнош-и^ улиц-ы^ овц-ы^ ста-и^ суді-и^ літургі-и^
мн.вин. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. юнош-ы/ъ =им./род. =им./род. =им./род. =им./род. =им./род.
мн.род. жен-ъ гривен-2ъ недѣл-ь земел-2ь рук-ъ егѵптянок-2ъ юнош-ъ улиц-ъ овец-2ъ ста-й/ей суді-й/ей літургі-й
мн.дат. жен-амъ гривн-амъ недѣл-ямъ земл-ямъ рук-амъ егѵптянк-амъ юнош-амъ улиц-амъ овц-амъ ста-ямъ суді-ямъ літургі-амъ/ямъ
мн.пр. жен-ахъ гривн-ахъ недѣл-яхъ земл-яхъ рук-ахъ егѵптянк-ахъ юнош-ахъ улиц-ахъ овц-ахъ ста-яхъ суді-яхъ літургі-ахъ/яхъ
мн.тв. жен-ами гривн-ами недѣл-ями земл-ями рук-ами егѵптянк-ами юнош-ами улиц-ами овц-ами ста-ями суді-ями літургі-ами/ями
дв.им./вин. жен-ѣ^ гривн-ѣ^ недѣл-и^ земл-и^ руц-2ѣ^ егѵптянц-3ѣ^ юнош-и^ улиц-ы^ овц-ы^ ста-и^ суді-и^ літургі-и^
дв.род./пр. жен-у^ гривн-у^ недѣл-ю^ земл-ю^ рук-у^ егѵптянк-у^ юнош-у^ улиц-у^ овц-у^ ста-ю^ суді-ю^ літургі-ю^
дв.дат./тв. жен-ама гривн-ама недѣл-яма земл-яма рук-ама егѵптянк-ама юнош-ама улиц-ама овц-ама ста-яма суді-яма літургі-ама/яма

N4, N5

Парадигма N41 N42 N43 N43* N5en N5et N5es N5er N5ov N5*ov
Примеры заповѣд-ь,
милост-ь
пут-ь,
гортан-ь
степен-ь,
камен-ь
ден-ь имя осля,
отроча
неб-о мати свекры церков-ь
ед.им. заповѣд-ь пут-ь степен-ь ден-2ь имя осля небо мати свекры церков-2ь
ед.вин. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им. матер-2ь свекров-2ь =им.
ед.род. заповѣд-и пут-и степен-е дн-е имен-2е ослят-2е небес-2е матер-2е свекров-2е церкв-е
ед.дат. заповѣд-и пут-и степен-и дн-и/еви имен-2и ослят-2и небес-2и матер-2и свекров-2и церкв-и
ед.пр. заповѣд-и пут-и степен-и дн-и имен-2и ослят-2и небес-2и матер-2и свекров-2и церкв-и
ед.тв. заповѣд-ію пут-емъ степен-емъ дн-емъ ослят-2емъ имен-2емъ небес-2емъ матер-2ію свекров-2ію церкв-2ію
ед.зв. заповѣд-е пут-ь/и =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им. =им.
мн.им./зв. заповѣд-и^ пут-іе степен-и^ дн-іе/и^ имен-2а ослят-2а небес-2а матер-2и^ свекров-2и^ церкв-2и^
мн.вин. =им./род. пут-и^ =им. =им. =им. =им. =им. =им./род. =им./род. =им.
мн.род. заповѣд-ей пут-ій/ей степен-ій/ей дн-ій/ей имен-2ъ ослят-2ъ небес-2ъ матер-2ій/2ей свекров-2ей церкв-ей
мн.дат. заповѣд-емъ пут-ємъ степен-ємъ дн-ємъ имен-2ємъ/2ѡмъ ослят-2ємъ/2ѡмъ небес-2ємъ матер-2емъ свекров-2амъ церкв-амъ
мн.пр. заповѣд-ехъ пут-ехъ степен-ѣхъ дн-ехъ имен-2ѣхъ/2ехъ ослят-2ѣхъ/2ехъ небес-2ѣхъ матер-2ехъ свекров-2ахъ церкв-ахъ
мн.тв. заповѣд-ьми пут-ьми степен-ьми дн-2ьми имен-2ы ослят-2ы небес-2ы матер-2ьми свекров-2ами церкв-ами
дв.им./вин. заповѣд-и^ пут-и^ степен-и^ дн-и^ имен-2и^ ослят-2ы небес-2и^ матер-2и^ свекров-2и^ церкв-и^
дв.род./пр. заповѣд-ію^ пут-ію степен-ію дн-ію/ю имен-2у ослят-2у небес-2у матер-2ію^ свекров-2ію^ церкв-2ію^
дв.дат./тв. заповѣд-ема/ьма пут-ьма степен-ема/ьма дн-ьма имен-2ема/2ама ослят-2ома небес-2ема матер-2ема свекров-2ама церкв-ама

Прилагательные

Парадигма A1t, A2t A1j, A2j A1k, A1g A1s A1i
Примеры мудр-ый, авраамов-ъ син-ій, авраамл-ь велик-ій, благ-ій, тих-ій нищ+ій, свѣж+ій божі-й
крат./полн. крат. полн. крат. полн. крат. полн. крат. полн. крат. полн.
ед.м.им./вин. мудр-ъ мудр-ый син-ь син-ій велик-ъ велик-ій нищ-ь нищ-ій божі-й -
ед.ср.им./вин. мудр-о мудр-ое син-е син-ее велик-о велик-ое нищ-е нищ-ее божі-е -
ед.м./ср.род. мудр-а мудр-агѡ син-я син-ягѡ велик-а велик-агѡ нищ-а нищ-агѡ божі-я божі-ягѡ
ед.м.вин. мудр-а мудр-аго син-я син-яго велик-а велик-аго нищ-а нищ-аго божі-я божі-яго
ед.м./ср.дат. мудр-у мудр-ому син-ю син-ему велик-у велик-ому нищ-у нищ-ему божі-ю божі-ему
ед.м./ср.пр. мудр-ѣ мудр-ѣмъ син-и син-емъ велиц-2ѣ,
блаз-2ѣ,
тис-2ѣ
велиц-2ѣмъ,
блаз-2ѣмъ,
тис-2ѣмъ
нищ-и нищ-емъ божі-и/емъ божі-емъ
ед.м./ср.тв. =полн. мудр-ымъ син-имъ син-имъ =полн. велик-имъ =полн. нищ-имъ божі-имъ божі-имъ
ед.ж.им. мудр-а мудр-ая син-я син-яя велик-а велик-ая нищ-а нищ-ая божі-я -
ед.ж.вин. мудр-у мудр-ую син-ю син-юю велик-у велик-ую нищ-у нищ-ую божі-ю -
ед.ж.род. мудр-ы мудр-ыя син-и син-ія велик-и велик-ія нищ-и нищ-ія божі-я -
ед.ж.дат./пр. мудр-ѣ мудр-ѣй/ой син-и син-ей велиц-2ѣ,
блаз-2ѣ,
тис-2ѣ
велиц-2ѣй,
блаз-2ѣй,
тис-2ѣй
нищ-и нищ-ей божі-и божі-ей
ед.ж.тв. =полн. мудр-ою син-ею син-ею =полн. велик-ою =полн. нищ-ею божі-ею божі-ею
мн.м.им. мудр-и мудр-іи син-и син-іи велиц-2ы,
блаз-2и,
тис-2и
велиц-2ыи,
блаз-2ии,
тис-2ии
нищ-и нищ-іи божі-и -
мн.м.вин.|мн.ж.им./вин. мудр-ы^ мудр-ыя^ син-и син-ія велик-и^ велик-ія^ нищ-и нищ-ыя божі-и -
мн.ср.им./вин. мудр-а^ мудр-ая^ син-я син-яя велик-а^ велик-ая^ нищ-a^ нищ-ая^ божі-я -
мн.род./пр. =полн. мудр-ыхъ =полн. син-ихъ =полн. велик-ихъ =полн. нищ-ихъ божі-ихъ божі-ихъ
мн.дат. =полн. мудр-ымъ^ =полн. син-имъ^ =полн. велик-имъ^ =полн. нищ-ымъ божі-имъ божі-имъ
мн.тв. мудр-ы^/ыми мудр-ыми син-и^/ими син-ими велик-и^/ими велик-ими нищ-и^/ими нищ-ими божі-и/ими божі-ими
дв.м.им./вин. мудр-а^ мудр-ая^ син-я^ син-яя^ велик-а^ велик-ая^ нищ-а^ нищ-ая^ божі-я -
дв.ср./ж.им./вин. мудр-ѣ^ мудр-ѣи син-и^ син-іи велиц-2ѣ^ велиц-2ѣи нищ-и^ нищ-іи божі-и -
дв.род./пр. мудр-у^ мудр-ую^ син-ю^ син-юю^ велик-у^ велик-ую^ нищ-у^ нищ-ую^ божі-ю -
дв.дат./тв. =полн. мудр-ыма син-има син-има =полн. велик-има =полн. нищ-има божі-има божі-има
Парадигма A1t* A1j* A1k*
Примеры умн-ый, вольн-ый господен-ь рѣдк-ій, тяжк-ій
ед.м.им.крат. умен-2ъ господен-2ь рѣдок-2ъ
прочие формы =A1t =A1j =A1j

Местоимения-прилагательные

Парадигма PA1 PA1n PA1t PA1j PA1j* PA1k PA1s PA1a
Примеры ин-ъ, ов-ъ, сам-ъ един-ъ т-ой с-ей вес-ь к-ій наш-ъ мо-й
крат./полн. крат. полн. крат.* крат. крат. крат. крат. крат. крат.
ед.м.им./вин. ин-ъ ин-ый един-ъ т-ой с-ей вес-2ь к-ій наш-ъ мо-й
ед.ср.им./вин. ин-о ин-ое един-о т-ое/о с-іе вс-е к-ое наш-е мо-е
ед.м./ср.род. ин-огѡ ин-агѡ един-огѡ т-огѡ с-егѡ вс-егѡ к-оегѡ наш-егѡ мо-егѡ
ед.м.вин. ин-ого ин-аго един-ого т-ого с-его вс-его к-оего наш-его мо-его
ед.м./ср.дат. ин-ому ин-ому един-ому т-ому с-ему вс-ему к-оему наш-ему мо-ему
ед.м./ср.пр. ин-омъ ин-омъ един-омъ т-омъ с-емъ вс-емъ к-оемъ наш-емъ мо-емъ
ед.м./ср.тв. ин-ѣмъ ин-ымъ един-ѣмъ т-ѣмъ с-имъ вс-имъ к-іимъ наш-имъ мо-имъ
ед.ж.им. ин-а ин-ая един-а т-ая/а с-ія вс-я к-ая наш-а мо-я
ед.ж.вин. ин-у ин-ую един-ую т-у/ую с-ію вс-ю к-ую наш-у мо-ю
ед.ж.род. ин-оя ин-ыя един-оя т-оя с-ея вс-ея к-оея наш-ея мо-ея
ед.ж.дат./пр. ин-ой ин-ой един-ой т-ой с-ей вс-ей к-оей наш-ей мо-ей
ед.ж.тв. ин-ою ин-ою един-ою т-ою с-ею вс-ею к-оею наш-ею мо-ею
мн.м.им. ин-и ин-іи един-и т-іи/и с-іи вс-и к-іи наш-и мо-и
мн.м.вин.|мн.ж.им./вин. ин-ы ин-ыя един-ы т-ыя/ы^ с-ія вс-я к-ія наш-я мо-я^
мн.ср.им./вин. ин-а ин-ая^ един-а^ т-ая^/а^ с-ія вс-я^ к-ая^ наш-а мо-я^
мн.род./пр. ин-ѣхъ ин-ыхъ един-ѣхъ т-ѣхъ с-ихъ вс-ѣхъ к-іихъ наш-ихъ мо-ихъ
мн.дат. ин-ѣмъ ин-ымъ един-ѣмъ т-ѣмъ с-имъ вс-ѣмъ к-іимъ наш-имъ мо-имъ
мн.тв. ин-ѣми ин-ыми един-ѣми т-ѣми с-ими вс-ѣми к-іими наш-ими мо-ими
дв.м.им./вин. ин-а ин-ая^ един-а^ т-а^ с-ія^ вс-я^ к-ая^ наш-а^ мо-я^
дв.ср./ж.им./вин. ин-ѣ ин-ѣи един-ѣ т-ѣ/а^ с-ія^ вс-ѣ^/я^ к-іи наш-и мо-и
дв.род./пр. ин-ѡю ин-ѡю един-ою^ т-ѡю с-ею^ вс-ею^ к-оею^ наш-ею^ мо-ею^
дв.дат./тв. ин-ѣма ин-ыма един-ѣма т-ѣма с-има вс-ѣма к-іима наш-има мо-има

Местоимения-существительные

Парадигма PPja PPty PPseb PPmy PPmy PPkto PPcto
Примеры азъ ты себ-е м-ы в-ы к-то ч-то
им. азъ ты - м-ы в-ы к-то ч-то
род. мен-е теб-е себ-е н-асъ в-асъ к-огѡ ч-егѡ/ч-есѡ/ч-есогѡ
вин. мен-є теб-є себ-є н-асъ в-асъ к-ого ч-то
дат. мн-ѣ теб-ѣ себ-ѣ н-амъ в-амъ к-ому ч-ему/ч-есому
пр. мн-ѣ теб-ѣ себ-ѣ н-асъ в-асъ к-омъ ч-емъ/ч-есомъ
тв. мн-ою тоб-ою соб-ою н-ами в-ами к-имъ ч-имъ
вин.клит. м-я т-я с-я н-ы в-ы
дат.клит. м-и т-и с-и
дв.им. м-ы в-ы
дв.вин. н-ы в-ы
дв.род./пр. н-аю в-аю
дв.дат./тв. н-ама в-ама

Глаголы

Глаголы на -ити, -ѣти

Парадигма V21n V21a V21s V21p V21t V22n V22p V22t V22s V22a
Примеры твор-ити,
мол-ити,
ран-ити
стро-ити рѣш-ити,
служ-ити,
уч-ити
люб-ити,
куп-ити,
лов-ити,
корм-ити,
умертв-ити
род-ити,
свѣт-ити,
нос-ити,
воз-ити
вел-ѣти,
звен-ѣти,
гор-ѣти
шум-ѣти,
скорб-ѣти,
терп-ѣти
вид-ѣти,
лет-ѣти,
вис-ѣти,
свист-ѣти
слыш-ати,
леж-ати,
крич-ати
сто-яти
из.наст.ед.1 твор-ю стро-ю рѣш-у любл-2ю рожд-2у вел-ю шумл-2ю вижд-2у слыш-у сто-ю
из.наст.ед.2 твор-иши стро-иши рѣш-иши люб-иши род-иши вел-иши шум-иши вид-иши слыш-иши сто-иши
из.наст.ед.3 твор-итъ стро-итъ рѣш-итъ люб-итъ род-итъ вел-итъ шум-итъ вид-итъ слыш-итъ сто-итъ
из.наст.мн.1 твор-имъ стро-имъ рѣш-имъ люб-имъ род-имъ вел-имъ шум-имъ вид-имъ слыш-имъ сто-имъ
из.наст.мн.2 твор-ите стро-ите рѣш-ите люб-ите род-ите вел-ите шум-ите вид-ите слыш-ите сто-ите
из.наст.мн.3 твор-ятъ стро-ятъ рѣш-атъ люб-ятъ род-ятъ вел-ятъ шум-ятъ вид-ятъ слыш-атъ сто-ятъ
из.наст.дв.1 твор-ива(-ѣ) стро-ива(-ѣ) рѣш-ива(-ѣ) люб-ива(-ѣ) род-ива(-ѣ) вел-ива(-ѣ) шум-ива(-ѣ) вид-ива(-ѣ) слыш-ива(-ѣ) сто-ива(-ѣ)
из.наст.дв.2/3 твор-ита(-ѣ) стро-ита(-ѣ) рѣш-ита(-ѣ) люб-ита(-ѣ) род-ита(-ѣ) вел-ита(-ѣ) шум-ита(-ѣ) вид-ита(-ѣ) слыш-ита(-ѣ) сто-ита(-ѣ)
пов.ед.2/3 твор-и стро-й рѣш-и люб-и род-и вел-и шум-и вид-и слыш-и сто-й
пов.мн.2 твор-ите стро-йте рѣш-ите люб-ите род-ите вел-ите шум-ите вид-ите слыш-ите сто-йте
пов.мн.1 твор-имъ стро-имъ рѣш-имъ люб-имъ род-имъ вел-имъ шум-имъ вид-имъ слыш-имъ сто-имъ
пов.дв.1 твор-ива(-ѣ) стро-ива(-ѣ) рѣш-ива(-ѣ) люб-ива(-ѣ) род-ива(-ѣ) вел-ива(-ѣ) шум-ива(-ѣ) вид-ива(-ѣ) слыш-ива(-ѣ) сто-ива(-ѣ)
пов.дв.2 твор-ита(-ѣ) стро-ита(-ѣ) рѣш-ита(-ѣ) люб-ита(-ѣ) род-ита(-ѣ) вел-ита(-ѣ) шум-ита(-ѣ) вид-ита(-ѣ) слыш-ита(-ѣ) сто-ита(-ѣ)
из.имперф.ед.1 твор-яхъ стро-яхъ рѣш-ахъ любл-2яхъ рожд-2ахъ вел-яхъ шум-яхъ вид-яхъ слыш-ахъ сто-яхъ
из.имперф.ед.2/3 твор-яше стро-яше рѣш-аше любл-2яше рожд-2аше вел-яше шум-яше вид-яше слыш-аше сто-яше
из.имперф.мн.1 твор-яхомъ стро-яхомъ рѣш-ахомъ любл-2яхомъ рожд-2ахомъ вел-яхомъ шум-яхомъ вид-яхомъ слыш-ахомъ сто-яхомъ
из.имперф.мн.2 твор-ясте стро-ясте рѣш-асте любл-2ясте рожд-2асте вел-ясте шум-ясте вид-ясте слыш-асте сто-ясте
из.имперф.мн.3 твор-яху стро-яху рѣш-аху любл-2яху рожд-2аху вел-яху шум-яху вид-яху слыш-аху сто-яху
из.имперф.дв.1 твор-яхова(-ѣ) стро-яхова(-ѣ) рѣш-ахова(-ѣ) любл-2яхова(-ѣ) рожд-2ахова(-ѣ) вел-яхова(-ѣ) шум-яхова(-ѣ) вид-яхова(-ѣ) слыш-ахова(-ѣ) сто-яхова(-ѣ)
из.имперф.дв.2/3 твор-яста(-ѣ) стро-яста(-ѣ) рѣш-аста(-ѣ) любл-2яста(-ѣ) рожд-2аста(-ѣ) вел-яста(-ѣ) шум-яста(-ѣ) вид-яста(-ѣ) слыш-аста(-ѣ) сто-яста(-ѣ)
из.аор.ед.1 твор-ихъ стро-ихъ рѣш-ихъ люб-ихъ род-ихъ вел-ѣхъ шум-ѣхъ вид-ѣхъ слыш-ахъ сто-яхъ
из.аор.ед.2/3 твор-и стро-и рѣш-и люб-и род-и вел-ѣ шум-ѣ вид-ѣхъ слыш-а сто-я
из.аор.мн.1 твор-ихомъ стро-ихомъ рѣш-ихомъ люб-ихомъ род-ихомъ вел-ѣхомъ шум-ѣхомъ вид-ѣхомъ слыш-ахомъ сто-яхомъ
из.аор.мн.2 твор-исте стро-исте рѣш-исте люб-исте род-исте вел-ѣсте шум-ѣсте вид-ѣсте слыш-асте сто-ясте
из.аор.мн.3 твор-иша стро-иша рѣш-иша люб-иша род-иша вел-ѣша шум-ѣша вид-ѣша слыш-аша сто-яша
из.аор.дв.1 твор-ихова(-ѣ) стро-ихова(-ѣ) рѣш-ихова(-ѣ) люб-ихова(-ѣ) род-ихова(-ѣ) вел-ѣхова(-ѣ) шум-ѣхова(-ѣ) вид-ѣхова(-ѣ) слыш-ахова(-ѣ) сто-яхова(-ѣ)
из.аор.дв.2/3 твор-иста(-ѣ) стро-иста(-ѣ) рѣш-иста(-ѣ) люб-иста(-ѣ) род-иста(-ѣ) вел-ѣста(-ѣ) шум-ѣста(-ѣ) вид-ѣста(-ѣ) слыш-аста(-ѣ) сто-яста(-ѣ)
инф. твор-ити стро-ити рѣш-ити люб-ити род-ити вел-ѣти шум-ѣти вид-ѣти слыш-ати сто-яти
прич.перф.ед.м. твор-ил-ъ стро-ил-ъ рѣш-ил-ъ люб-ил-ъ род-ил-ъ вел-ѣл-ъ шум-ѣл-ъ вид-ѣл-ъ слыш-ал-ъ сто-ял-ъ
прич.наст.действ.ед.м./ср. твор-я стро-я рѣш-а люб-я род-я вел-я шум-я вид-я слыш-а сто-я
прич.наст.действ. твор-ящ-и стро-ящ-и рѣш-ащ-и люб-ящ-и род-ящ-и вел-ящ-и шум-ящ-и вид-ящ-и слыш-ащ-и сто-ящ-и
прич.наст.страд. твор-им-ь стро-им-ь рѣш-им-ь люб-им-ь род-им-ь вел-им-ь шум-им-ь вид-им-ь слыш-им-ь сто-им-ь
прич.прош.действ. твор-ив-ъ стро-ив-ъ рѣш-ив-ъ люб-ив-ъ род-ив-ъ вел-ѣв-ъ шум-ѣв-ъ вид-ѣв-ъ слыш-ав-ъ сто-яв-ъ
прич.прош.действ. твор-ь/(ь)ши рѣш-ъ/ши люб-2ль(ши) рожд-ь(ши)
прич.прош.страд. твор-ен-ъ стро-ен-ъ рѣш-ен-ъ любл-2ен-ъ рожд-2ен-ъ вел-2ен-ъ шумл-2ен-ъ вижд-2ен-ъ слыш-ан-ъ сто-ян-ъ

Глаголы на -ати, -ѣти

Парадигма V11a V11e V12ov V12n V12p V12t, V12k V12a V12x V12x*
Примеры дѣла-ти,
напая-ти
краснѣ-ти требова-ти,
непщева-ти,
утренева-ти
глагол-ати,
стен-ати,
ор-ати
сып-ати,
колеб-ати,
дрем-ати,
им-ати
страд-ати,
клевет-ати,
пис-ати,
маз-ати,
алк-ати,
лг-ати,
мах-ати
сѣ-яти рв-ати,
сс-ати
бр-ати,
зв-ати
из.наст.ед.1 дѣла-ю краснѣ-ю требу-2ю глагол-ю сыпл-2ю стражд-2у сѣ-ю рв-у бер-2у
из.наст.ед.2 дѣла-еши краснѣ-еши требу-2еши глагол-еши сыпл-2еши стражд-2еши сѣ-еши рв-еши бер-2еши
из.наст.ед.3 дѣла-етъ краснѣ-етъ требу-2етъ глагол-етъ сыпл-2етъ стражд-2етъ сѣ-етъ рв-етъ бер-2етъ
из.наст.мн.1 дѣла-емъ краснѣ-емъ требу-2емъ глагол-емъ сыпл-2емъ стражд-2емъ сѣ-емъ рв-емъ бер-2емъ
из.наст.мн.2 дѣла-ете краснѣ-ете требу-2ете глагол-ете сыпл-2ете стражд-2ете сѣ-ете рв-ете бер-2ете
из.наст.мн.3 дѣла-ютъ краснѣ-ютъ требу-2ют глагол-ютъ сыпл-2ютъ стражд-2утъ сѣ-ютъ рв-утъ бер-2утъ
из.наст.дв.1 дѣла-ева(-ѣ) краснѣ-ева(-ѣ) требу-2ева(-ѣ) глагол-ева(-ѣ) сыпл-2ева(-ѣ) стражд-2ева(-ѣ) сѣ-ева(-ѣ) рв-ева(-ѣ) бер-2ева(-ѣ)
из.наст.дв.2/3 дѣла-ета(-ѣ) краснѣ-ета(-ѣ) требу-2ета(-ѣ) глагол-ета(-ѣ) сыпл-2ета(-ѣ) стражд-2ета(-ѣ) сѣ-ета(-ѣ) рв-ета(-ѣ) бер-2ета(-ѣ)
пов.ед.2/3 дѣла-й краснѣ-й требу-2й глагол-и сыпл-2и стражд-2и сѣ-й рв-и бер-2и
пов.мн.2 дѣла-йте краснѣ-йте требу-2йте глагол-ите сыпл-2ите стражд-2ите сѣ-йте рв-ите бер-2ите
пов.мн.1 дѣла-имъ
/емъ
краснѣ-имъ
/емъ
требу-2имъ
/2емъ
глагол-имъ
/емъ
сыпл-2имъ
/2емъ
стражд-2имъ
/2емъ
сѣ-имъ рв-имъ
/емъ
бер-2емъ
пов.дв.1 дѣла-ива(-ѣ)
/ева(-ѣ)
краснѣ-ива(-ѣ)
/ева(-ѣ)
требу-2ива(-ѣ)
/2ева(-ѣ)
глагол-ива(-ѣ)
/ева(-ѣ)
сыпл-2ива(-ѣ)
/2ева(-ѣ)
стражд-2ива(-ѣ)
/2ева(-ѣ)
сѣ-ива(-ѣ) рв-ива(-ѣ)
/ева(-ѣ)
бер-2ева(-ѣ)
пов.дв.2 дѣла-ита(-ѣ) краснѣ-ита(-ѣ) требу-2ита(-ѣ) глагол-ита(-ѣ) сыпл-2ита(-ѣ) стражд-2ита(-ѣ) сѣ-ита(-ѣ) рв-ита(-ѣ) бер-2ита(-ѣ)
из.имперф.ед.1 дѣла-хъ красн-2яхъ требова-хъ глагол-ахъ сып-ахъ страд-ахъ сѣ-яхъ рв-ахъ бр-ахъ
из.имперф.ед.2/3 дѣла-ше красн-2яше требова-ше глагол-аше сып-аше страд-аше сѣ-яше рв-аше бр-аше
из.имперф.мн.1 дѣла-хомъ красн-2яхомъ требова-хомъ глагол-ахомъ сып-ахомъ страд-ахомъ сѣ-яхомъ рв-ахомъ бр-ахомъ
из.имперф.мн.2 дѣла-сте красн-2ясте требова-сте глагол-асте сып-асте страд-асте сѣ-ясте рв-асте бр-асте
из.имперф.мн.3 дѣла-ху красн-2яху требова-ху глагол-аху сып-аху страд-аху сѣ-яху рв-аху бр-аху
из.имперф.дв.1 дѣла-хова(-ѣ) красн-2яхова(-ѣ) требова-хова(-ѣ) глагол-ахова(-ѣ) сып-ахова(-ѣ) страд-ахова(-ѣ) сѣ-яхова(-ѣ) рв-ахова(-ѣ) бр-ахова(-ѣ)
из.имперф.дв.2/3 дѣла-ста(-ѣ) красн-2яста(-ѣ) требова-ста(-ѣ) глагол-аста(-ѣ) сып-аста(-ѣ) страд-аста(-ѣ) сѣ-яста(-ѣ) рв-аста(-ѣ) бр-аста(-ѣ)
из.аор.ед.1 дѣла-хъ краснѣ-хъ требова-хъ глагол-ахъ сып-ахъ страд-ахъ сѣ-яхъ рв-ахъ бр-ахъ
из.аор.ед.2/3 дѣла-# краснѣ-# требова-# глагол-а сып-а страд-а сѣ-я рв-а бр-а
из.аор.мн.1 дѣла-хомъ краснѣ-хомъ требова-хомъ глагол-ахомъ сып-ахомъ страд-ахомъ сѣ-яхомъ рв-ахомъ бр-ахомъ
из.аор.мн.2 дѣла-сте краснѣ-сте требова-сте глагол-асте сып-асте страд-асте сѣ-ясте рв-асте бр-асте
из.аор.мн.3 дѣла-ша краснѣ-ша требова-ша глагол-аша сып-аша страд-аша сѣ-яша рв-аша бр-аша
из.аор.дв.1 дѣла-хова(-ѣ) краснѣ-хова(-ѣ) требова-хова(-ѣ) глагол-ахова(-ѣ) сып-ахова(-ѣ) страд-ахова(-ѣ) сѣ-яхова(-ѣ) рв-ахова(-ѣ) бр-ахова(-ѣ)
из.аор.дв.2/3 дѣла-ста(-ѣ) краснѣ-ста(-ѣ) требова-ста(-ѣ) глагол-аста(-ѣ) сып-аста(-ѣ) страд-аста(-ѣ) сѣ-яста(-ѣ) рв-аста(-ѣ) бр-аста(-ѣ)
инф. дѣла-ти краснѣ-ти требова-ти глагол-ати сып-ати страд-ати сѣ-яти рв-ати бр-ати
прич.перф.ед.м. дѣла-л-ъ краснѣ-л-ъ требова-л-ъ глагол-ал-ъ сып-ал-ъ страд-ал-ъ сѣ-ял-ъ рв-ал-ъ бр-ал-ъ
прич.наст.действ.ед.м./ср. дѣла-я краснѣ-я требу-2я глагол-я сыпл-я стражд-а сѣ-я рв-ый бер-2ый
прич.наст.действ. дѣла-ющ-и краснѣ-ющ-и требу-2ющ-и глагол-ющ-и сыпл-2ющ-и стражд-2ущ-и сѣ-ющ-и рв-ущ-и бер-2ущ-и
прич.наст.страд. дѣла-ем-ь краснѣ-ем-ь требу-2ем-ь глагол-ем-ь сыпл-2ем-ь стражд-2ем-ь сѣ-ем-ь - -
прич.прош.действ. дѣла-в-ъ краснѣ-в-ъ требова-1в-ъ глагол-ав-ъ сып-ав-ъ страд-ав-ъ сѣ-яв-ъ рв-ав-ъ бр-ав-ъ
прич.прош.страд. дѣла-н-ъ краснѣ-н-ъ требова-1н-ъ глагол-ан-ъ сып-ан-ъ страд-ан-ъ сѣ-ян-ъ рв-ан-ъ бр-ан-ъ

Глаголы на -нути

Парадигма V13a V13t V13k
Примеры мин-ути гиб-нути двиг-нути, мерк-нути
из.наст.ед.1 мин-у гиб-ну двиг-ну
из.наст.ед.2 мин-еши гиб-неши двиг-неши
из.наст.ед.3 мин-етъ гиб-нетъ двиг-нетъ
из.наст.мн.1 мин-емъ гиб-немъ двиг-немъ
из.наст.мн.2 мин-ете гиб-нете двиг-нете
из.наст.мн.3 мин-утъ гиб-нутъ двиг-нутъ
из.наст.дв.1 мин-ева(-ѣ) гиб-нева(-ѣ) двиг-нева(-ѣ)
из.наст.дв.2/3 мин-ета(-ѣ) гиб-нета(-ѣ) двиг-нета(-ѣ)
пов.ед.2/3 мин-и гиб-ни двиг-ни
пов.мн.2 мин-ите гиб-ните двиг-ните
пов.мн.1 мин-емъ гиб-немъ двиг-немъ
пов.дв.1 мин-ева(-ѣ) гиб-нева(-ѣ) двиг-нева(-ѣ)
пов.дв.2 мин-ита(-ѣ) гиб-нита(-ѣ) двиг-нита(-ѣ)
из.имперф.ед.1 мин-яхъ гиб-няхъ двиг-няхъ
из.имперф.ед.2/3 мин-яше гиб-няше двиг-няше
из.имперф.мн.1 мин-яхомъ гиб-няхомъ двиг-няхомъ
из.имперф.мн.2 мин-ясте гиб-нясте двиг-нясте
из.имперф.мн.3 мин-яху гиб-няху двиг-няху
из.имперф.дв.1 мин-яхова(-ѣ) гиб-няхова(-ѣ) двиг-няхова(-ѣ)
из.имперф.дв.2/3 мин-яста(-ѣ) гиб-няста(-ѣ) двиг-няста(-ѣ)
из.аор.ед.1 мин-ухъ гиб-нухъ/охъ двиг-нухъ/охъ
из.аор.ед.2/3 мин-у гиб-ну/е двиг-ну/движ-2е
из.аор.мн.1 мин-ухомъ гиб-нухомъ/охомъ двиг-нухомъ/охомъ
из.аор.мн.2 мин-усте гиб-нусте/осте двиг-нусте/осте
из.аор.мн.3 мин-ша гиб-нуша/оша двиг-нуша/оша
из.аор.дв.1 мин-ухова(-ѣ) гиб-нухова(-ѣ)/охова(-ѣ) двиг-нухова(-ѣ)/охова(-ѣ)
из.аор.дв.2/3 мин-уста(-ѣ) гиб-нуста(-ѣ)/оста(-ѣ) двиг-нуста(-ѣ)/оста(-ѣ)
инф. мин-ути гиб-нути двиг-нути
прич.перф.ед.м. мин-ул-ъ гиб-л-ъ/нул-ъ двиг-л-ъ/нул-ъ
прич.наст.действ.ед.м./ср. мин-ый гиб-ный двиг-ный
прич.наст.действ. мин-ущ-и гиб-нущ-и двиг-нущ-и
прич.наст.страд. - - -
прич.прош.действ. мин-ув-ъ гиб-ъ/нув-ъ двиг-ъ/нув-ъ
прич.прош.страд. мин-ут-ъ ? двиг-нут-ъ/движ-2ен-ъ

Основы на шумный согласный

Парадигма V14p V14z V14t, V14d V14st V14t* V14ed V14k, V14g V14g* V14eg
Примеры гре-сти нес-ти,
вез-ти
кра-сти,
ме-сти
рас-ти че-сти сѣ-сти пе-щи,
бре-щи,
мо-щи
же-щи ле-щи
из.наст.ед.1 греб-у нес-у крад-у раст-у чт-у сяд-у пек-у жг-у ляг-у
из.наст.ед.2 греб-еши нес-еши крад-еши раст-еши чт-еши сяд-еши печ-2еши жж-2еши ляж-2еши
из.наст.ед.3 греб-етъ нес-етъ крад-етъ раст-етъ чт-етъ сяд-етъ печ-2етъ жж-2етъ ляж-2етъ
из.наст.мн.1 греб-емъ нес-емъ крад-емъ раст-емъ чт-емъ сяд-емъ печ-2емъ жж-2емъ ляж-2емъ
из.наст.мн.2 греб-ете нес-ете крад-ете раст-ете чт-ете сяд-ете печ-2ете жж-2ете ляж-2ете
из.наст.мн.3 греб-утъ нес-утъ крад-утъ раст-утъ чт-утъ сяд-утъ пек-утъ жг-утъ ляг-утъ
из.наст.дв.1 греб-ева(-ѣ) нес-ева(-ѣ) крад-ева(-ѣ) раст-ева(-ѣ) чт-ева(-ѣ) сяд-ева(-ѣ) печ-2ева(-ѣ) жж-2ева(-ѣ) ляж-2ева(-ѣ)
из.наст.дв.2/3 греб-ета(-ѣ) нес-ета(-ѣ) крад-ета(-ѣ) раст-ета(-ѣ) чт-ета(-ѣ) сяд-ета(-ѣ) печ-2ета(-ѣ) жж-2ета(-ѣ) ляж-2ета(-ѣ)
пов.ед.2/3 греб-и нес-и крад-и раст-и чт-и сяд-и пец-3ы,
берез-3и
жз-3и ляз-3и
пов.мн.2 греб-ите нес-ите крад-ите раст-ите чт-ите сяд-ите пец-3ыте,
берез-3ите
жз-3ите ляз-3ите
пов.мн.1 греб-емъ нес-емъ крад-емъ раст-емъ чт-емъ сяд-емъ пец-3емъ жз-3емъ ляз-3емъ
пов.дв.1 греб-ева(-ѣ) нес-ева(-ѣ) крад-ева(-ѣ) раст-ева(-ѣ) чт-ева(-ѣ) сяд-ева(-ѣ) пец-3ева(-ѣ) жз-3ева(-ѣ) ляз-3ева(-ѣ)
пов.дв.2 греб-ита(-ѣ) нес-ита(-ѣ) крад-ита(-ѣ) раст-ита(-ѣ) чт-ита(-ѣ) сяд-ита(-ѣ) пец-3ыта(-ѣ) жз-3ита(-ѣ) ляз-3ита(-ѣ)
из.имперф.ед.1 греб-яхъ нес-яхъ крад-яхъ раст-яхъ чт-яхъ - печ-2ахъ жж-2ахъ -
из.имперф.ед.2/3 греб-яше нес-яше крад-яше раст-яше чт-яше - печ-2аше жж-2аше -
из.имперф.мн.1 греб-яхомъ нес-яхомъ крад-яхомъ раст-яхомъ чт-яхомъ - печ-2ахомъ жж-2ахомъ -
из.имперф.мн.2 греб-ясте нес-ясте крад-ясте раст-ясте чт-ясте - печ-2асте жж-2асте -
из.имперф.мн.3 греб-яху нес-яху крад-яху раст-яху чт-яху - печ-2аху жж-2аху -
из.имперф.дв.1 греб-яхова(-ѣ) нес-яхова(-ѣ) крад-яхова(-ѣ) раст-яхова(-ѣ) чт-яхова(-ѣ) - печ-2ахова(-ѣ) жж-2ахова(-ѣ) -
из.имперф.дв.2/3 греб-яста(-ѣ) нес-яста(-ѣ) крад-яста(-ѣ) раст-яста(-ѣ) чт-яста(-ѣ) - печ-2аста(-ѣ) жж-2аста(-ѣ) -
из.аор.ед.1 греб-охъ нес-охъ крад-охъ раст-охъ чт-охъ сѣд-2охъ пек-охъ жг-охъ лег-4охъ
из.аор.ед.2/3 греб-е нес-е крад-е раст-е чт-е сѣд-2е печ-2е жж-2е леж-5е
из.аор.мн.1 греб-охомъ нес-охомъ крад-охомъ раст-охомъ чт-охомъ сѣд-2охомъ пек-охомъ жг-охомъ лег-4охомъ
из.аор.мн.2 греб-осте нес-осте крад-осте раст-осте чт-осте сѣд-2осте пек-осте жг-осте лег-4осте
из.аор.мн.3 греб-оша нес-оша крад-оша раст-оша чт-оша сѣд-2оша пек-оша жг-оша лег-4оша
из.аор.дв.1 греб-охова(-ѣ) нес-охова(-ѣ) крад-охова(-ѣ) раст-охова(-ѣ) чт-охова(-ѣ) сѣд-2охова(-ѣ) пек-охова(-ѣ) жг-охова(-ѣ) лег-4охова(-ѣ)
из.аор.дв.2/3 греб-оста(-ѣ) нес-оста(-ѣ) крад-оста(-ѣ) раст-оста(-ѣ) чт-оста(-ѣ) сѣд-2оста(-ѣ) пек-оста(-ѣ) жг-оста(-ѣ) лег-4оста(-ѣ)
инф. гре-2сти нес-ти кра-2сти рас-2ти че-3сти сѣ-3сти пе-4щи же-5щи ле-6щи
прич.перф.ед.м. греб-л-ъ нес-л-ъ кра-2л-ъ рас-2л-ъ че-3л-ъ,
ч-2л-а/о/и
сѣ-3л-ъ пек-л-ъ жег-4л-ъ,
жг-л-а/о/и
лег-4л-ъ
прич.наст.действ.ед.м./ср. греб-ый нес-ый крад-ый раст-ый чт-ый пек-ій жг-ій
прич.наст.действ. греб-ущ-и нес-ущ-и крад-ущ-и раст-ущ-и чт-ущ-и - пек-ущ-и жг-ущ-и -
прич.наст.страд. греб-ом-ь нес-ом-ь крад-ом-ь - - - пек-ом-ь - -
прич.прош.действ. греб--ъ нес--ъ крад--ъ/кра-2в-ъ раст-2-ъ - сѣд-2-ъ пек--ъ жег-4-ъ лег-4-ъ
прич.прош.страд. греб-ен-ъ нес-ен-ъ крад-ен-ъ - чт-ен-ъ - печ-2ен-ъ жж-2ен-ъ

Основы на сонорный согласный

Парадигма V15er V15ol V15el V15i, V15y V15e V15n V15a V15v
Примеры умре-ти,
тер-ти/тре-ти
кла-ти,
бра-ти(ся)
мле-ти би-ти,
ши-ти,
мы-ти
пѣ-ти мя-ти,
жа-ти,
кля-ти
ста-ти,
дѣ-ти
жи-ти,
плы-ти
из.наст.ед.1 умр-у кол-ю мел-ю бі-ю по-2ю мн-2у ста-ну жив-2у
из.наст.ед.2 умр-еши кол-еши мел-еши бі-еши по-2еши мн-2еши ста-неши жив-2еши
из.наст.ед.3 умр-етъ кол-етъ мел-етъ бі-етъ по-2етъ мн-2етъ ста-нетъ жив-2етъ
из.наст.мн.1 умр-емъ кол-емъ мел-емъ бі-емъ по-2емъ мн-2емъ ста-немъ жив-2емъ
из.наст.мн.2 умр-ете кол-ете мел-ете бі-ете по-2ете мн-2ете ста-нете жив-2ете
из.наст.мн.3 умр-утъ кол-ютъ мел-ютъ бі-ютъ по-2ютъ мн-2утъ ста-нутъ жив-2утъ
из.наст.дв.1 умр-ева(-ѣ) кол-ева(-ѣ) мел-ева(-ѣ) бі-ева(-ѣ) по-2ева(-ѣ) мн-2ева(-ѣ) ста-нева(-ѣ) жив-2ева(-ѣ)
из.наст.дв.2/3 умр-ета(-ѣ) кол-ета(-ѣ) мел-ета(-ѣ) бі-ета(-ѣ) по-2ета(-ѣ) мн-2ета(-ѣ) ста-нета(-ѣ) жив-2ета(-ѣ)
пов.ед.2/3 умр-и кол-и мел-и бі-й по-2й мн-2и ста-ни жив-2и
пов.мн.2 умр-ите кол-ите мел-ите бі-йте по-2йте мн-2ите ста-ните жив-2ите
пов.мн.1 умр-емъ кол-емъ мел-емъ бі-имъ
/емъ
по-2имъ
/2емъ
мн-2имъ
/2емъ
ста-нимъ
/немъ
жив-2имъ
/2емъ
пов.дв.1 умр-ева(-ѣ) кол-ева(-ѣ) мел-ева(-ѣ) бі-ива(-ѣ)
/ева(-ѣ)
по-2ива(-ѣ)
/2ева(-ѣ)
мн-2ива(-ѣ)
/2ева(-ѣ)
ста-нива(-ѣ)
/нева(-ѣ)
жив-2ива(-ѣ)
/2ева(-ѣ)
пов.дв.2 умр-ита(-ѣ) кол-ита(-ѣ) мел-ита(-ѣ) бі-ита(-ѣ) по-2ита(-ѣ) мн-2ита(-ѣ) ста-нита(-ѣ) жив-2ита(-ѣ)
из.имперф.ед.1 - кол-яхъ мел-яхъ бі-яхъ по-2яхъ мн-2яхъ ста-няхъ жив-2яхъ
из.имперф.ед.2/3 - кол-яше мел-яше бі-яше по-2яше мн-2яше ста-няше жив-2яше
из.имперф.мн.1 - кол-яхомъ мел-яхомъ бі-яхомъ по-2яхомъ мн-2яхомъ ста-няхомъ жив-2яхомъ
из.имперф.мн.2 - кол-ясте мел-ясте бі-ясте по-2ясте мн-2ясте ста-нясте жив-2ясте
из.имперф.мн.3 - кол-яху мел-яху бі-яху по-2яху мн-2яху ста-няху жив-2яху
из.имперф.дв.1 - кол-яхова(-ѣ) мел-яхова(-ѣ) бі-яхова(-ѣ) по-2яхова(-ѣ) мн-2яхова(-ѣ) ста-няхова(-ѣ) жив-2яхова(-ѣ)
из.имперф.дв.2/3 - кол-яста(-ѣ) мел-яста(-ѣ) бі-яста(-ѣ) по-2яста(-ѣ) мн-2яста(-ѣ) ста-няста(-ѣ) жив-2яста(-ѣ)
из.аор.ед.1 умр-охъ кла-2хъ мел-охъ би-хъ пѣ-хъ мя-хъ ста-хъ жи-2хъ
из.аор.ед.2/3 умр-е кла-2 мел-е би-# пѣ-# мя-# ста-# жи-2#
из.аор.мн.1 умр-охомъ кла-2хомъ мел-охомъ би-хомъ пѣ-хомъ мя-хомъ ста-хомъ жи-2хомъ
из.аор.мн.2 умр-осте кла-2сте мел-осте би-сте пѣ-сте мя-сте ста-сте жи-2сте
из.аор.мн.3 умр-оша кла-2ша мел-оша би-ша пѣ-ша мя-ша ста-ша жи-2ша
из.аор.дв.1 умр-охова(-ѣ) кла-2хова(-ѣ) мел-охова(-ѣ) би-хова(-ѣ) пѣ-хова(-ѣ) мя-хова(-ѣ) ста-хова(-ѣ) жи-2хова(-ѣ)
из.аор.дв.2/3 умр-оста(-ѣ) кла-2ста(-ѣ) мел-оста(-ѣ) би-ста(-ѣ) пѣ-ста(-ѣ) мя-ста(-ѣ) ста-ста(-ѣ) жи-2ста(-ѣ)
инф. умре-3ти,
тер-2ти/тре-3ти
кла-2ти мле-2ти би-ти пѣ-ти мя-ти ста-ти жи-2ти
прич.перф.ед.м. умер-2л-ъ кла-2л-ъ мле-2л-ъ би-л-ъ пѣ-л-ъ мя-л-ъ ста-л-ъ жи-2л-ъ
прич.наст.действ.ед.м./ср. тр-ый кол-я мел-я бі-я по-2я мн-2ый ста-ный жив-2ый
прич.наст.действ. тр-ущ-и кол-ющ-и мел-ющ-и бі-ющ-и по-2ющ-и мн-2ущ-и ста-нущ-и жив-2ущ-и
прич.наст.страд. - - - - по-2ем-ь - - -
прич.прош.действ. тер-2-ъ кла-2в-ъ мле-2в-ъ би-в-ъ пѣ-в-ъ мя-в-ъ,
начен-3ъ
ста-в-ъ жи-2в-ъ
прич.прош.страд. тер-2т-ъ,
тр-ен-ъ
кол-ен-ъ мел-ен-ъ би-т-ъ,
бі-ен-ъ
пѣ-т-ъ мя-т-ъ ста-т-ъ жи-2т-ъ

Нерегулярные

Парадигма V13p+V22p V13t+V22t Viti Vexat Vdat Vest Vved Vima Vbyt Vbyt
Примеры сп-ати хот-ѣти и-ти ѣха-ти да-ти я-сти вѣ-ѣти им-ѣти бы-ти буд./перф.
из.наст.ед.1 спл-2ю хощ-2у ид-у ѣд-2у да-мъ я-2мъ вѣ-2мъ им-амъ ес-мь буд-у
из.наст.ед.2 сп-иши хощ-2еши ид-еши ѣд-2еши да-си я-2си вѣ-2си им-аши ес-и буд-еши
из.наст.ед.3 сп-итъ хощ-2етъ ид-етъ ѣд-2етъ да-стъ я-2стъ вѣ-2стъ им-атъ ес-ть буд-етъ
из.наст.мн.1 сп-имъ хощ-2емъ ид-емъ ѣд-2емъ да-мъ я-2мы вѣ-2мы им-амы ес-мы буд-емъ
из.наст.мн.2 сп-ите хощ-2ете ид-ете ѣд-2ете да-сте я-2сте вѣ-2сте им-ате ес-те буд-ете
из.наст.мн.3 сп-ятъ хот-ятъ/хощ-2утъ ид-утъ ѣд-2утъ да-дутъ/дять яд-ятъ вѣд-2ятъ им-утъ су-ть буд-утъ
из.наст.дв.1 сп-ива(-ѣ) хощ-2ева(-ѣ) ид-ева(-ѣ) ѣд-2ева(-ѣ) да-ва(-ѣ) я-2ва(-ѣ) вѣ-2ва(-ѣ) им-ава(-ѣ) ес-ва(-ѣ) буд-ева(-ѣ)
из.наст.дв.2/3 сп-ита(-ѣ) хощ-2ета(-ѣ) ид-ета(-ѣ) ѣд-2ета(-ѣ) да-ста(-ѣ) я-2ста(-ѣ) вѣ-2ста(-ѣ) им-ата(-ѣ) ес-та(-ѣ) буд-ета(-ѣ)
пов.ед.2/3 сп-и хот-и ид-и ѣд-2и да-ждь я-2ждь вѣ-2ждь им-ѣй буд-и
пов.мн.2 сп-ите хот-ите ид-ите ѣд-2ите да-дите яд-ите вѣд-ите им-ѣйте буд-ите
пов.мн.1 сп-имъ хот-имъ
/2емъ
ид-имъ
/емъ
ѣд-2имъ
/2емъ
да-димъ яд-имъ вѣд-имъ им-ѣимъ буд-имъ
/емъ
пов.дв.1 сп-ива(-ѣ) хот-ива(-ѣ)
/2ева(-ѣ)
ид-ива(-ѣ)
/ева(-ѣ)
ѣд-2ива(-ѣ)
/2ева(-ѣ)
да-дива(-ѣ) яд-ива(-ѣ) вѣд-ива(-ѣ) им-ѣива(-ѣ) буд-ива(-ѣ)
/ева(-ѣ)
пов.дв.2 сп-ита(-ѣ) хот-ита(-ѣ) ид-ита(-ѣ) ѣд-2ита(-ѣ) да-дита(-ѣ) яд-ита(-ѣ) вѣд-ита(-ѣ) им-ѣита(-ѣ) буд-ита(-ѣ)
из.имперф.ед.1 сп-ахъ хот-яхъ ид-яхъ ѣд-2яхъ - яд-яхъ вѣд-яхъ им-ѣяхъ/яхъ бя-хъ
из.имперф.ед.2/3 сп-аше хот-яше ид-яше ѣд-2яше - яд-яше вѣд-яше им-ѣяше/яше бя-ше
из.имперф.мн.1 сп-ахомъ хот-яхомъ ид-яхомъ ѣд-2яхомъ - яд-яхомъ вѣд-яхомъ им-ѣяхомъ/яхомъ бя-хомъ
из.имперф.мн.2 сп-асте хот-ясте ид-ясте ѣд-2ясте - яд-ясте вѣд-ясте им-ѣясте/ясте бя-сте
из.имперф.мн.3 сп-аху хот-яху ид-яху ѣд-2яху - яд-яху вѣд-яху им-ѣяху/яху бя-ху
из.имперф.дв.1 сп-ахова(-ѣ) хот-яхова(-ѣ) ид-яхова(-ѣ) ѣд-2яхова(-ѣ) - яд-яхова(-ѣ) вѣд-яхова(-ѣ) им-ѣяхова(-ѣ)/яхова(-ѣ) бя-хова(-ѣ)
из.имперф.дв.2/3 сп-аста(-ѣ) хот-яста(-ѣ) ид-яста(-ѣ) ѣд-2яста(-ѣ) - яд-яста(-ѣ) вѣд-яста(-ѣ) им-ѣяста(-ѣ)/яста(-ѣ) бя-ста(-ѣ)
из.аор.ед.1 сп-ахъ хот-ѣхъ ид-охъ ѣха-хъ да-хъ яд-охъ вѣд-ѣхъ им-ѣхъ бѣ-хъ бы-хъ
из.аор.ед.2/3 сп-а хот-ѣ ид-е ѣха-# да-# яд-е вѣд-ѣ им-ѣ бѣ бы-сть
из.аор.мн.1 сп-ахомъ хот-ѣхомъ ид-охомъ ѣха-хомъ да-хомъ яд-охомъ вѣд-ѣхомъ им-ѣхомъ бѣ-хомъ бы-хомъ
из.аор.мн.2 сп-асте хот-ѣсте ид-осте ѣха-сте да-сте яд-осте вѣд-ѣсте им-ѣсте бѣ-сте бы-сте
из.аор.мн.3 сп-аша хот-ѣша ид-оша ѣха-ша да-ша яд-оша вѣд-ѣша им-ѣша бѣ-ша бы-ша
из.аор.дв.1 сп-ахова(-ѣ) хот-ѣхова(-ѣ) ид-охова(-ѣ) ѣха-хова(-ѣ) да-хова(-ѣ) яд-охова(-ѣ) вѣд-ѣхова(-ѣ) им-ѣхова(-ѣ) бѣ-хова(-ѣ) бы-хова(-ѣ)
из.аор.дв.2/3 сп-аста(-ѣ) хот-ѣста(-ѣ) ид-оста(-ѣ) ѣха-ста(-ѣ) да-ста(-ѣ) яд-оста(-ѣ) вѣд-ѣста(-ѣ) им-ѣста(-ѣ) бѣ-ста(-ѣ) бы-ста(-ѣ)
инф. сп-ати хот-ѣти и-2ти ѣха-ти да-ти я-2сти вѣд-ѣти им-ѣти/ати бы-бы-ти
прич.перф.ед.м. сп-ал-ъ хот-ѣл-ъ ше-4л-ъ,
ш-3л-а/о/и
ѣха-л-ъ да-л-ъ я-2л-ъ вѣд-ѣл-ъ им-ѣл-ъ бы-бы-лъ
прич.наст.действ.ед.м./ср. сп-я хот-я ид-ый ѣд-2ый - яд-ый вѣд-ый им-ый с-ый -
прич.наст.действ. сп-ящ-и хот-ящ-и ид-ущ-и ѣд-2ущ-и - яд-ущ-и вѣд-ущ-и им-ущ-и с-ущ-и буд-ущ-и
прич.наст.страд. - - - - - яд-ом-ь вѣд-ом-ь - -
прич.прош.действ. сп-ав-ъ хот-ѣв-ъ шед-5-ъ ѣха-в-ъ да-в-ъ яд-в-ъ вѣд--ъ им-ѣв-ъ бы-в-ъ
прич.прош.страд. сп-ан-ъ хощ-2ен-ъ ид-ен-ъ - да-н-ъ яд-ен-ъ вѣд-ен-ъ - -